Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
2015.12.15
Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą Nr 37/87/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęły trzy oferty. Powołana uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr 40/94/15 z dnia 25 listopada 2015r. Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na posiedzeniu dnia 10 grudnia 2015r. dokonała oceny złożonych ofert i sporządziła protokół. Następnie Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu propozycję wyboru oferty w celu rozstrzygnięcia konkursu.
Spotkania informacyjne pn. "Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego"
2015.12.12
Spotkania informacyjne pn. "Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego"
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone wsparciu, jakie mogą uzyskać potencjalni beneficjenci z funduszy europejskich. Na spotkaniu konsultanci szczegółowo omówią Regionalny Program dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2015 rok oraz planowane konkursy na rok 2016.
Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
2015.11.27
Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza w dniu 8 grudnia w godz. od 10.00 do 18.00 na Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Golubiu-Dobrzyniu
2015.11.17
Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Golubiu-Dobrzyniu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne: "Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w latach 2014 - 2020". Spotkanie informacyjne skierowane będzie do przedstawicieli NGO. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz w programach krajowych i inicjatywach KE.
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015.11.16
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. przez organizacje pozarządowe, ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
INICJUJ Z FIO - spotkanie promocyjno-informacyjne
2015.11.13
INICJUJ Z FIO - spotkanie promocyjno-informacyjne
Ośrodek Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie informacyjne ws. grantów m.in w dniu 30 listopada 2015 r. w Golubiu-Dobrzyniu (Urząd Gminy Plac 1000- lecia 25), w trakcie którego przedstawione zostaną m.in. zasady trzeciej edycji konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
2015.11.09
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 8 ust.1 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1225) oraz art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Uchwały Nr LVIII/329/14 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. o przyjęciu „Rocznego Programu współpracy Powiatu  Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji rocznego programu współpracy
2015.11.09
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji rocznego programu współpracy
Konsultacje społeczne projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" dalej zwany "Programem" zostały przeprowadzone w terminie od dnia 6 października 2015r. do dnia 26 października 2015r., zgodnie z uchwałą Nr LIX/279/10 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 września 2010r.
Ważne zmiany w ustawie o stowarzyszeniach
2015.11.08
Ważne zmiany w ustawie o stowarzyszeniach
Nowelizacja Prawa o stowarzyszeniach trafiła do Sejmu z inicjatywy byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Najważniejszą zmianą w niej zawartą jest zmniejszenie ustawowego wymogu liczby osób zakładających rejestrową formę prawną organizacji. Zamiast 15-tu, będzie potrzebnych do tego tylko 7 osób. Ponadto ustawa nadaje stowarzyszeniom zwykłym ułomną osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły one korzystać m.in. z różnych źródeł finansowania.
Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Toruń 24-25 listopada 2015 r.
2015.11.03
Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Toruń 24-25 listopada 2015 r.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 24-25 listopada br. w Toruńskim Parku Technologicznym. W ramach tegorocznej edycji przedsiębiorcy otrzymają dużą dawkę wiedzy na temat umiędzynarodawiania ich działalności.
VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
2015.10.09
VII edycja konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ideą konkursu jest wyłonienie i promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w trzech kategoriach: innowacyjna technologia, innowacyjny produkt lub innowacyjna usługa.
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2016
2015.10.06
KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2016
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania uwag i wniosków w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, przyjętego uchwałą Nr 34/81/15 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 05.10.2015 r. Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.
2015.09.15
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 r.
Starosta Golubsko-Dobrzyński zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 30 września br.
Ogłoszenie o konkursie FIO 2016
2015.09.09
Ogłoszenie o konkursie FIO 2016
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
2015.09.09
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin rejestracji wniosków: do 5 listopada 2015 r. do godz. 12.00.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest wsparcie projektów służących rozwojowi u młodych ludzi (w wieku 13-19 lat, z miejscowości do 20 000 mieszkańców) umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę