Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 24 sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Organizacje pozarządowe

Treść strony

Europejskie Dni Dziedzictwa - Idea i Zabytki
2015.05.29
Europejskie Dni Dziedzictwa - Idea i Zabytki
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy projekt europejski w dziedzinie kultury realizowany od 1991 roku praktycznie we wszystkich krajach naszego kontynentu. Głównym celem przedsięwzięcia jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i identyfikacji społecznej z lokalnym dziedzictwem.
„Środa z Funduszami dla instytucji kultury”
2015.05.23
„Środa z Funduszami dla instytucji kultury”
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Środa z Funduszami dla instytucji kultury.” Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20.
Wspominali Jana Pawła II
2015.05.12
Wspominali Jana Pawła II
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkańcy miasta wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, a poświęconym wspomnieniom o Janie Pawle II.
Spotkanie informacyjne na temat nowej edycji programu "Europa dla obywateli"
2015.05.07
Spotkanie informacyjne na temat nowej edycji programu "Europa dla obywateli"
Departament Pomocy Technicznej Biuro Koordynacji i Doradztwa Projektowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że 12 maja 2015 r. w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie na temat nowej edycji programu „Europa dla obywateli”.
WFOŚiGW udziela pożyczek i dotacji na odnawialne źródła energii
2015.04.15
WFOŚiGW udziela pożyczek i dotacji na odnawialne źródła energii
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków dzięki którym istnieje możliwość pozyskania pożyczki wraz z dotacją na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii.
Trwają konsultacje społeczne białych obszarów NGA
2015.04.03
Trwają konsultacje społeczne białych obszarów NGA

W celu wyznaczenia białych obszarów szerokopasmowych sieci dostępowych NGA, na których możliwe będzie udzielanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Konsultacjom poddane są punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30Mb/s. W konsultacjach może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się i zaloguje na stronie https://konsultacje.itl.waw.pl/. Konsultacje trwają do 15 maja br.

Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
2015.04.02
Rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 wraz z przyznaną przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego kwotą dofinansowania.
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Filią Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
2015.03.31
Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Filią Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Od 25 marca 2015 r. Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Filią Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
W siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015. Został podpisany Akt Powołania. Z ramienia samorządu Akt Powołania podpisali: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński, w imieniu Wyższej Szkoły Gospodarki – Dziekan Cezary Kościelak.
Informacja o uchybieniach formalnych w ofertach złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
2015.03.17
Informacja o uchybieniach formalnych w ofertach złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych
Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w roku 2015 posiadających uchybienia formalne.Zgodnie z Regulaminem Konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 7 dni od dnia ukazania się stosownej informacji na stronie internetowej http://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2015 r. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
2015.02.19
Aktualizacja bazy NGO - Informacja dla organizacji pozarządowych  działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

W związku z aktualizacją bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wypełnienie ankiety aktualizacyjnej załączonej poniżej. Dane uzyskane na podstawie niniejszej ankiety wykorzystywane będą przez komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Powiatu do informowania i konsultowania, a w szczególności do:

1) informowania o konkursach, konsultacjach społecznych i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w  Golubiu-Dobrzyniu,

2) konsultowania projektu rocznego programu współpracy o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

3) konsultowania programów wieloletnich strategii powiatowych oraz innych projektów dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego,

4) organizowania spotkań właściwych merytorycznie Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu z przedstawicielami organizacji w celu wzajemnej wymiany informacji, opinii, propozycji ocen w zakresie wzajemnej współpracy.

Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2015.02.19
Spotkanie reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
W dniu 17 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło sie kolejne spotkanie władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego powiatu. Organizatorem spotkania nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim było Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. W spotkaniu uczestniczyli Pan Franciszek Gutowski - wicestarosta golubsko-dobrzyński, Panie Małgorzata Mierzejewska oraz Urszula Skrzeszewska – delegatki powiatu w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Organizacji Pozarządowych, pracownicy jednostek samorządowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń.
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015.02.16
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2015 roku przez organizacje pozarządowe ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
2015.02.16
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w terminie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 9 marca 2015 r. do godz. 15:00.
TŁOK zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
2015.01.27
TŁOK zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok serdecznie zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Spotkanie odbędzie się dnia 17 lutego 2015r. (wtorek) w godzinach 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu.
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”
2015.01.27
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II”. 

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.
08.07.2019

Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej część działki ewidencyjnej nr 130/4 położonej w obrębie Bielsk.

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę