Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 12 listopada 2019

Imieniny

Mateusza, Renaty, Witolda

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Inwestycje w powiecie !

  Przez okres ostatnich trzech lat Powiat Golubsko-Dobrzyński całkowicie zmienił swoje oblicze. Powiat przekazał wiele środków  na dofinansowanie różnych zadań inwestycyjnych m. in. na drogach powiatowych, w szkołach, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu,  powiatowych służbach, inspekcjach i strażach, na remonty, zakupy sprzętu itp.

  Rok obecny jest najbardziej bogaty jeśli chodzi o inwestycje drogowe.
Dokonano przebudowy układu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk + Obory + Stary Kobrzyniec i drogi gminnej nr 110505 Ruże-Zbójenko w połączeniu z drogą wojewódzką nr 556 Ostrowite-Zbójno dł. 9,149 km (2009 r. - 3.134.820,00). Przebudowano także drogę powiatową nr 2114 C Gałczewko - Golub-Dobrzyń (2009 r. - 1.864236,02, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 932 118,01, co stanowi nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), oraz drogę powiatową nr 2121 C Ciechocin-Świętosław dł. 7,373 km (2009 r. - 3.991.446,00).

  Została naprawiona nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 3,9 km (2009 r. - 833.464,39),przebudowano most JNI 01016497 na rzece Ruziec wraz z przebudową nawierzchni drogi 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze  dł. 3,921 km (2009 r. - 1.947.734,00).

 • Przebudowa układu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk + Obory + Stary Kobrzyniec. Inwestycja współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2012, wspólnie z Gminą Zbójno.
 • Przebudowany most JNI 01016497 na rzece Ruziec.
 • Przebudowana droga powiatowa nr 2127C w miejscowości Sokołowo, koszt inwestycji: 1.314.191,27 zł

  W roku 2008 zakupiono ziemię pod budowę ronda w miejscowości Wielkie Rychnowo (2008 r. - 10.000,00), przebudowano most wraz z układem komunikacyjnym drogi powiatowej w miejscowości Wielkie Rychnowo dł. 0,962 km (2008 r. - 1.271.885,40), dokonano budowy układu komunikacyjnego w miejscowości Wielgie (2008 r. - 764.486,80), oraz wyremontowano nawierzchnie bitumiczne poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych w miejscowościach: Małszyce, Łukaszewo, Gajewo, Skępsk, Dulsk, Leśno, Rętwiny, Chełmonie dł. 2210 mb (2008 r. - 496.469,87). Został zakupiony także sprzęt specjalistyczny m. in. kosiarka bijakowa (2008 r.- 25.000,00), samochód (2008 r. - 79.300,00), Scania i remonter (2008 r. - 350.000,00) oraz zbiornik emulsji (2008 r. - 90.000,00).

 • Przebudowa mostu nr JNI01016591 w m. Wielkie Rychnowo wraz z dojazdami drogi powiatowej nr 2102C i drogi powiatowej 2104C, koszt inwestycji: 1.271.885,40

  W 2007 roku zmodernizowano drogę Golub-Dobrzyń - Radomin dł. 2,582 km (2007 r. - 1.314.191,27), oraz przebudowano drogę powiatową nr 2116 C Wrocki-Radziki Duże dł. 3,13 km (2007 r. - 1.094.573,25). Zakupiono również sprzęt  do remontów dróg: koparko ładowarkę 350.000,00; recykler 150.000,00 oraz Scanię z hds za 70.000,00.

 • Koparko ładowarka. Koszt inwestycji: ok. 350 000 zł.
 • Recykler. Koszt inwestycji: ok. 150 000 zł.
 • Scania i remonter. Koszt inwestycji: ok. 350 000 zł.
 • Scania z hds. Koszt inwestycji: ok. 70 000 zł.
 • Przebudowana droga powiatowa nr 2116 C Wrocki-Radziki Duże. Wartość inwestycji 1.094.573,25 zł.

  Nie gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o inwestycje w szkołach i jednostkach podległych Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu.
  W Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu w 2009 r. zostało wybudowane boisko sportowe wraz z trybunami (ok. 570.000,00) oraz przygotowano dokumentację projektową  (ok. 25.000,00). Wykonano także wiele prac remontowych m. in. zrobiono nową elewację budynku szkoły, wyremontowano dach i wymieniono instalację odgromową. Wykonano również nadbudowę budynku szkoły (ok. 520.000,00).
  W Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w 2008 r. zakupiono samochód osobowy do nauki jazdy (ok. 47.000,00).
  W 2009 r. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych przy pomocy środków z PFRON-u za ok. 120.000,00. Zakupiono również działkę pod budowę nowej siedziby szkoły (ok. 300.000,00), wykonano badania geologiczne (ok. 6.100,00) oraz przygotowano dokumentację projektową dla tego przedsięwzięcia (ok. 100.000,00).
  W Zespole Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim w 2008 r. została wymieniona kotłownia miałowa na gazową w warsztatach szkolnych. Natomiast w 2009 r. zrobiono kotłownię gazową w budynku małego internatu. Dokonano także termomodernizacji budynku warsztatów oraz Sali gimnastycznej (ok. 300.000,00), wyremontowano budynek administracyjny w warsztatch szkolnych z przekształceniem na klasy dydaktyczne oraz zakupiono meble szkolne i wyposażenie (ok. 90.000,00).

 • Wyremontowany budynek warszatów szkolnych Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim.

  W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wielgiem w 2007 r. została wyremontowana sala gimnastyczna (ok. 44.000,00) oraz wymieniono piec co (ok. 11.000,00). W roku kolejnym budynek ośrodka został zmodernizowany. Wymieniono dach, został ocieplony budynek oraz wyremontowano i wymalowano pomieszczenia (ok. 240.000,00). Dzięki darowiźnie od firmy Polon Alfa zainstalowano system przeciwpożarowy. W roku 2009 r. wykorzystano środki na zakup wyposażenia technicznego (ok. 10.000,00).
  W miejscowości Wielgie w 2009 r. uporządkowana została gospodarka wodno-ściekowa (ok. 150.000,00).

 • Przebudowa infrastruktury w centrum wsi Wielgie, inwestycja wspólnie z Gminą Zbójno.
 • Wyremontowana sala gimnastyczna w SOSW Wielgie.
 • Koszt inwestycji: ok. 44 000 zł.

  W kolejnej jednostce organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – w bieżącym roku, zgodnie ze standaryzacją DPS, zmodernizowano budynek poprzez dobudowę Sali z przeznaczeniem na salę do rehabilitacji i terapii zajęciowej, wyremontowano łazienki, została wyremontowana także instalacja odwadniająca budynek, odnowiono pomieszczenia kuchenne, a także został zmieniony piec co oraz system ogrzewania wody z elektrycznego na piecowy (ok. 96.000,00). Usunięto także bariery architektoniczne poprzez zakup schodołaza (ok. 5.000,00).
  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu w 2008 r. przeznaczono środki na budowę archiwum zakładowego (ok. 91.000,00), natomiast w 2009 r. wyremontowano dach na budynku urzędu oraz wymieniono instalację elektryczną (ok. 15.000,00).
  Duże środki finansowe zostały zainwestowane w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. W 2008 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński wraz z gminami oraz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim współfinansowało zakup sprzętu specjalnego (ok. 1.600.000,00). Został także dofinansowany zakup fantoma (ok. 5.000,00).

 • Nowe pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla PPSP w Golubiu-Dobrzyniu. Wartość inwestycji: ok. 1.600 000,00 zł.

  W Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2009 przekazano część środków na remont budynku (10.000,00) oraz dofinansowano sprzęt specjalistyczny (ok. 9.000,00). Natomiast w budynku Policji w Kowalewie Pomorskim wymieniono pokrycie dachowe (ok. 110.000,00).

 • Powiat partycypował w kosztach remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Wartość inwestycji dofinansowano kwotą 10 000 zł.

W budynku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ul. Dr J. G. Koppa 1A w latach 2008-2009 zostało wymienione pokrycie dachowe wraz z instalacją odgromową, wymianą rynien i rur spustowych (ok. 35.000,00) oraz został wykonany remont i malowanie budynku. W roku 2009 zamontowano również windę (ok. 150.000,00). 

 • Winda przy ul. Dr J. G. Koppa 1A. Koszt inwestycji ok. 150 000 zł.

  W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu został zakupiony sprzęt biurowy i komputerowy (ok. 110.000,00) oraz samochód (ok. 80.000,00).
  Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu partycypowało również w kosztach remontu budynku administracyjnego przy ul. Plac Tysiąclecia 25 (2008 r. – ok. 97.000,00 i 2009 r. – ok. 84.000,00), a także wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa (ok. 48.000,00).  Wyremontowane zostały także pomieszczenia biurowe poprzez m. in. malowanie biur, cyklinowanie podłóg, wymianę oświetlenia oraz wymianę mebli.

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Oferty PUP
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę