Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 20 stycznia 2019

Imieniny

Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W związku z podjęciem wspólnej inicjatywy przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego do projektu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” podpisano umowę partnerską na realizację w/w zadania.

Do projektu wraz z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim przystąpiło 21 jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek został złożony w terminie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamencie Administracji Publicznej i przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej jak i merytorycznej. 28 listopada 2008r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu nr 3/POKL/2008” Wdrazanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej”. Na liście znalazło się 45 projektów, które w trakcie oceny otrzymały punktację powyżej wymaganych co najmniej 60 punktów.

Ze względu na wyczerpanie alokacji rekomendowano do dofinansowania pierwsze 18 projektów z listy rankingowej. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego obejmujący łącznie 21 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt dotyczył wdrażania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej – Urzędzie Marszałkowskim, 13 urzędach powiatowych i 7 gminach. Spośród partnerów projektu 18 podjęło działania w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, a 3 z normą ISO 14001.

Przedsięwzięcie zakładało między innymi zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych, precyzyjne określenie zadań i kompetencji oraz usprawnienie obiegu dokumentów, w konsekwencji czego został podniesiony i ujednolicony standard obsługi interesantów. Wprowadzenie systemu  kosztowało ok. 2,4 mln zł. W ramach PO KL dofinansowano projekt kwotą 2,3 mln zł, resztą kosztów podzielili się beneficjenci.

Certyfikacja projektu w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu została zakończona w marcu 2010 r. Urząd spełnił wymagania normy ISO PN:EN 9001:2009 i po przeprowadzeniu auditu zewnętrznego otrzymał certyfikat. Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę.

Funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pełni p. Agnieszka Matyjasik.

Inne podstrony Starostwa związane z ISO PN:EN 9001:2009:

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę