Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 24 marca 2017

Imieniny

Katarzyny, Marka, Gabriela

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Informacje i ogłoszenia

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Finansowym
2017.03.23

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
Starosta Golubsko-Dobrzyński
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie wodnoprawne
2017.03.14

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
2017.03.14

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek  Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Placu Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Ogłoszenie wodnoprawne
2017.03.14

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Placu Tysiąclecia 25,  87-400 Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.
2017.03.14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2017 r. będzie realizowało pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”.
2017.03.02
Druki wniosków będą dostępne tylko w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w ramach:
• Modułu I -od dnia 03.04.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.
• Modułu II - od dnia 06.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2016/2017)
• Modułu II - od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.(dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2017/2018)
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.02.27
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na działce o nr geod. 264/3, obręb Wrocki, gmina Golub-Dobrzyń, na rurociąg.
Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej
2017.02.21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Głównym założeniem programu jest zaprzestanie używania przemocy przez sprawcę.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.02.17
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń reprezentowanej przez Pełnomocnika – Panią Małgorzatę Osłowską, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1) przebudowę istniejącego przepustu drogowego Dn1000 długości L=18,10 m zlokalizowanego w km 13+601 dw 554 (działka o nr ewid. 36 i 382 obręb Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń)
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.02.14
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Grzegorza Stępińskiego, pełnomocnika Energa-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do gruntu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „Kowalewo Pom.” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 319/2 w miejscowości Zapluskowęsy.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.
2017.02.13
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9.02.2017 r. podjął uchwałę Nr 82/196/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert w terminie do dnia 8.03. 2017r. do godz. 15:30.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.02.03
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 03.02.2017 r. decyzją znak: ROŚ.6341.91.2016.MT udzielił Gminie Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi Radomin, Piórkowo, Bocheniec, Kamionka i Gaj ze studni nr 1
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.30
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych obsługujących gminną stację wodociągową w Nowogrodzie w gminie Golub-Dobrzyń oraz na odprowadzanie do ziemi (rów melioracyjny) oczyszczonych wód popłucznych.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.20
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – przebudowę rowu melioracji szczegółowej, oznaczonej w ewidencji R-TBK Kiełpiński, zlokalizowanego na działce o nr geod. 24/10, obręb Piątkowo, gmina Kowalewo Pomorskie na rurociąg.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.20
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej - ziemnego stawu kopanego na działce o nr geod. 272/1 w miejscowości Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie.
Ogłoszenie
2017.01.19
Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Ciechocin, obręb Rudaw.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.17
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń z dnia 16 grudnia 2016 roku, dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych obsługujących gminną stację wodociągową we Wrockach w gminie Golub-Dobrzyń oraz na odprowadzanie do ziemi (rów melioracyjny) oczyszczonych wód popłucznych.
Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.11

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

Ogłoszenie wodnoprawne
2017.01.11
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – rurociągu melioracji szczegółowej, zlokalizowanego na działce o nr geod. 41/3, obręb Morgowo,gmina Ciechocin.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
2017.01.04
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu na 1/6 etatu
2017.01.04
INFORMACJA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu nr JNI1016498 na działce ozn. nr geod. 145/4 obręb ewid. Rudaw, gmina Ciechocin, przebudowę przepustu na działce ozn. nr geod. 65 obręb ewid. Rudaw, gmina Ciechocin oraz przebudowę przepustu na działce ozn. nr geod. 294 obręb ewid. Paliwodzizna, gmina Golub-Dobrzyń.
Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy
2016.12.29
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy
1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem, Wielgie 80 a, 87-645 Zbójno
2. Określenie stanowiska: wychowawca
Ogłoszenie wodnoprawne
2016.12.29
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Szpitala Powiatowego Sp. z o. o., ul. Koppa 1e, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z dachów i z projektowanych terenów utwardzonych na terenie działki o nr geod. 197/4, obręb 5 miasta Golubia-Dobrzynia, do gruntu poprzez systemy rozsączające – zestaw skrzynek rozsączających, oraz na budowę urządzeń wodnych – 4 układów systemów rozsączających na działce o nr geod. 197/4, obręb 5 miasta Golubia-Dobrzynia.
Ogłoszenie wodnoprawne
2016.12.22
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – studni nr 1 na działce 5089/1 w miejscowości Kujawa, gmina Golub-Dobrzyń, oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce o nr geod. 5089/1 w miejscowości Kujawa,gmina Golub-Dobrzyń.
Obwieszczenie
2016.12.20
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin,w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych dla potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców wsi Radomin, Piórkowo, Bocheniec, Kamionka i Gaj ze studni nr 1, zlokalizowanej na działce o nr geod. 158/1 w miejscowości Radomin, gmina Radomin, studni nr 2, zlokalizowanej na działce o nr geod. 156/2 w miejscowości Radomin, gmina Radomin oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na działce o nr geod. 158/1 w miejscowości Radomin, gmina Radomin do Strugi Dobrzyńskiej, zlokalizowanej na działce o nr geod. 141 w miejscowości Radomin, gmina Radomin.
Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Portal Aktywna Wieś
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę