Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Imieniny

Jana, Pawła, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Bieżące informacje o terminach sesji Rady oraz Komisji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dostępne są również na stronie: 

www.radapowiatu.golub-dobrzyn.com.pl


 

Golub-Dobrzyń, 16 czerwca 2017 r.
                                                                                                                                           OR.0002.XLV.2017

Szanowni Państwo
                
Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 15.00  w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia  odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie XLV sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Złożenie ślubowania.
4.    Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
5.    Wybór Sekretarza obrad.
6.    Przyjęcie protokołu z XLII, XLIII oraz XLIV sesji Rady Powiatu.
7.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
8.    Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9.     Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
10.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016:
a) wystąpienie Starosty,
b) opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego   absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.
11.    Informacja w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 
12.    Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2016.
13.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w pierwszym półroczu 2017 roku.
14.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok;
b) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2016 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. 
15.  Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie.

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego    
/-/ Maria Wiśniewska
 

Ogłoszenie
23.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ....

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
01.06.2017

Starosta Golubsko - Dobrzyński – stosownie z art.  23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), art. 118 a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – informuję, iż została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie
01.06.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Łowieckiego Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę