Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 29 marca 2017

Imieniny

Eustachego, Wiktoryna, Helmuta

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Bieżące informacje o terminach sesji Rady oraz Komisji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dostępne są również na stronie: 

www.radapowiatu.golub-dobrzyn.com.pl


 

Golub-Dobrzyń, 21 marca 2017 r.

OR.0002.XLI.2017

Szanowni Państwo
                
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2017 roku, godz. 15.00  w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
9. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie Powiatowego Ryku Pracy za rok 2016.
10. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim za rok 2016.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016.  
12. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok 2016. 
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prac przedmiotowej Komisji za rok 2016. 
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok;
b) w sprawie uchwalenia kalendarium prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2018;
c) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
d) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
e) w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 31;
f) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2017 rok”;
g) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016;
h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016;
i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016;
j) zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/160/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017;
k) zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/165/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2017.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zakończenie.


Przewodnicząca Rady 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Dawida Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 101/2 obręb Krążno, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie  z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,5 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

 

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek   Państwa Danuty i Macieja Drozd w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego   na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studnia nr 1) na działce nr 43/3 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń oraz na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych w ilości 9,9 m3/h z ww. ujęcia dla potrzeb nawadniania gruntów rolnych.

Ogłoszenie wodnoprawne
14.03.2017

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania decyzji legalizacyjnej urządzeń wodnych melioracji szczegółowej – dwóch zbiorników wodnych (stawy retencyjne przepływowe z funkcją rekreacyjną z możliwością hodowli ryb w ograniczonym zakresie – na potrzeby własne) na działce o nr geod. 227/5, obręb Zbójno, gmina Zbójno.

 

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Portal Aktywna Wieś
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę