Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 26 lipca 2017

Imieniny

Anny, Mirosławy, Joachima

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

     W odległości 40 km od Torunia, na powierzchni prawie 20 km kw. leży gmina Golub-Dobrzyń. Zamieszkująca w 60 wsiach 8,5 tys. społeczność gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie.
Użytki rolne stanowią 60 proc. powierzchni gminy zaś lasy trzecią jej część.
Dominującą funkcją gminy jest produkcja rolna. W 21 sołectwach zanotowanych jest ponad tysiąc indywidualnych gospodarstw rolnych. Ponadto rozwija się jedynie drobne rzemiosło. Brak natomiast zakładów przemysłowych.
Mieszkańcy całej gminy korzystają z sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej. Kontynuowana jest budowa kanalizacji, w tym oczyszczalni ścieków. W ofercie dla inwestorów gospodarze gminy posiadają wolne działki na obrzeżach miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczone pod budownictwa mieszkaniowe i placówki usługowe. Do zagospodarowania są także budynki po byłej SKR w miejscowości Gałczewko.
Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gmin podkreśla położenie w dolinie rzeki Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne będące siedliskami wieli gatunków ptactwa i zwierzyny łownej. Na terem gminy znajdują się też malownicze jeziora, z na większymi - Grodno, Słupno i Owieczkowo. Nad jeziorem Grodno, w miejscowości Nowogród zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Rekreacji, dysponujący bazą noclegową, wypożyczalnią sprzętu wodnego, polami namiotowymi i małą gastronomią.
Gmina Golub-Dobrzyń obejmuje swoim zasięgiem  54 wsie:
Antoniewo, Babiak, Białkowo, Bierzgło, Bobrowisko, Carski Dar, Cieszyny, Gajewo, Gałczewko, Gałczewo, Grudza, Hamer, Handlowy Młyn, Józefat, Kamienny Smug, Karczewo, Kolonia, Lipnica, Kołat, Konstancjewo, Krążno, Kujawa, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Macikowo, Mokry Las, Mokrylas, Nowawieś, Nowogród, Nowy Młyn, Olszówka, Ostrowite, Owieczkowo, Paliwodzina, Pasieka, Pląchoty, Poćwiardowo, Podzamek Golubski, Pomorzany, Praczka, Przeszkoda, Pusta Dąbrówka, Ruziec, Sydykierz, Skępsk, Słuchaj, Sokoligóra, Sokołowo, Sortyka, Strachówek, Suwała, Strachowo, Tokary, Węgiersk, Wrocki, Wygoda, Zaręba, Zawada.

Na terenie gminy funkcjonuje jeden rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, obejmujący rzekę Drwęca oraz jej dopływ Ruziec (od jazu piętrzącego przy młynie w miejscowości Zaręba do ujścia rzeki Drwęcy o dł. 1,7 km) wraz z pięciometrowym pasem zieleni przyległym do ich brzegów po obu stronach.
W przypadku istniejących parków podworskich, oprócz walorów czysto przyrodniczych, notuje się ponadto pewną ich wartość historyczną. Siedem z tego typu obiektów wpisano do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znajdują się one w takich miejscowościach gminy jak: Gajewo (2,66 ha), Gałczewko (4,40ha), Karczewo (2,26), Ostrowite (3,14 ha), Pusta Dąbrówka (1,00 ha), Słuchaj (2,10 ha), Sokołowo (6,93 ha) i zajmują łączną powierzchnię 22,49 ha.
Ochronie podlegają również istniejące na terenie gminy 16 pomników przyrody. Są to przede wszystkim pojedyncze jak i skupiska dębów szypułkowych (np. w parku w Sokołowie, Słuchaju, Karczewie) jak i innych drzew.
Wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny tworzą również obszary chronionego krajobrazu. W przypadku gminy jest to obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”. Tego typu tereny obejmują 53% ogólnej powierzchni gminy i wynoszą 10463 ha. Należą do nich znaczne obszary leśne, dolina Drwęcy i jej dopływy (Ruziec, Struga Wąbrzeska, Kujawka), jeziora, pomniki przyrody, parki podworskie, wzorcowe powierzchnie glebowe, lokalne osobliwości przyrodnicze.

Na terenie gminy istnieje 12 obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to:
- Park dworski o pow. 2,66 ha z XVIII w., w miejscowości Gajewo,
- Park dworski o pow. 4,4 ha z XVIII/XIX w., w miejscowości Gałczewko,
- Park dworski o pow. 2,26 ha z XIX w., w miejscowości Karczewo,
- Grodzisko wczesnośredniowiecznej kultury łużyckiej, w miejscowości Nowogród,
- Kościół parafialny rzym.-kat. pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z 4 ćw. XIII w., w miejscowości Ostrowite,
- Park dworski o pow. 3,14 ha z XVIII w., w miejscowości Ostrowite,
- Grodzisko w miejscowości Poćwiardowo,
- Park dworski z XIX w., w miejscowości Pusta Dąbrówka,
- Park dworski z XIX w., w miejscowości Słuchaj,
- Pałac z 2 poł. XIX w., w miejscowości Sokołowo,
- Park dworski o pow. 6,93 ha z XIX w., w miejscowości Sokołowo,
- Kościół parafialny rzym.-kat. pod wezwaniem św. Marcina wraz z urządzeniem wnętrza z XIII/XIV w., w miejscowości Wrocki.

 

Szerzej o gminie na oficjalnej stronie UG Golub-Dobrzyń:

http://www.uggolub-dobrzyn.pl

Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę