Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

piątek, 28 lipca 2017

Imieniny

Wiktora, Marceli, Aidy

Wyszukiwarka

Nawigacja

 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Spotkanie dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Treść strony

Dnia 30.05.2017 roku w Dworze Fijewo w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” połączone z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu wzięło udział 29 osób, między innymi Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Katarzyna Orłowska, Pani Anna Sobiesiak Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, przedstawiciel Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu Pani Natalia Pawłowska, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodzin, rodziny zastępcze biorące udział w projekcie, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

W trakcie spotkania omówiono:

 • realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych,
 • sytuację rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim,
 • cienie i blaski rodzicielstwa zastępczego, w tym dobre praktyki prezentowane przez rodziny zastępcze zawodowe i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Należy przypomnieć, że dzień 30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Dlatego też spotkanie to było okazją do wyrażenia szacunku rodzinom zastępczym oraz zwrócenia uwagi na ideę rodzicielstwa zastępczego. Na zakończenie spotkania Sekretarz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Katarzyna Orłowska odczytała  list gratulacyjny dla rodzin zastępczych,  podkreślając w swojej wypowiedzi, że cyt: „rodzina zastępcza jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek- podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. To bardzo trudna i stresująca rola, ale także dająca wiele radości i satysfakcji”. Po czym złożono życzenia, podziękowania i kwiaty. Niniejsze spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny uczniów klasy II e ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu pod kierunkiem Pani Adrianny Kremer.  

 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
 • Rodzina w Centrum
Ogłoszenie wodnoprawne
17.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że przed Starostą Golubsko-Dobrzyńskim zostało wszczęte i toczy się postępowanie z wniosku Pani Beaty Janickiej w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (studni nr 1) na działce nr 156/2 obręb Sokoligóra

Ogłoszenie wodnoprawne
13.07.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego melioracji szczegółowej – budowa ziemnego stawu rybnego na działce o nr geod. 79/2, obręb Nowa Wieś, gmina Ciechocin.

Obwieszczenie
13.07.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaję do publicznej wiadomości informację że Starosta Golubsko-Dobrzyński w dniu 13.07.2017 r. wydał decyzję znak: ROŚ.6341.32.2017.MT udzielającą Produkcyjno-Handlowemu Przedsiębiorstwu Rolno-Łowieckiemu Sp. z o. o. w Sokołowie, 87-400 Golub-Dobrzyń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją polegającą na zainstalowaniu deszczowni przenośnej do nawadniania pól uprawnych należących do wnioskodawcy

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

 • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę