Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

środa, 24 maja 2017

Imieniny

Joanny, Marii, Zuzanny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

W związku z podjęciem wspólnej inicjatywy przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego do projektu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” podpisano umowę partnerską na realizację w/w zadania.

Do projektu wraz z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim przystąpiło 21 jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek został złożony w terminie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamencie Administracji Publicznej i przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej jak i merytorycznej. 28 listopada 2008r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu nr 3/POKL/2008” Wdrazanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej”. Na liście znalazło się 45 projektów, które w trakcie oceny otrzymały punktację powyżej wymaganych co najmniej 60 punktów.

Ze względu na wyczerpanie alokacji rekomendowano do dofinansowania pierwsze 18 projektów z listy rankingowej. Wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt pn. „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” złożony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego obejmujący łącznie 21 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt dotyczył wdrażania standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001 w 21 urzędach administracji samorządowej – Urzędzie Marszałkowskim, 13 urzędach powiatowych i 7 gminach. Spośród partnerów projektu 18 podjęło działania w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, a 3 z normą ISO 14001.

Przedsięwzięcie zakładało między innymi zapewnienie przejrzystości procedur administracyjnych, precyzyjne określenie zadań i kompetencji oraz usprawnienie obiegu dokumentów, w konsekwencji czego został podniesiony i ujednolicony standard obsługi interesantów. Wprowadzenie systemu  kosztowało ok. 2,4 mln zł. W ramach PO KL dofinansowano projekt kwotą 2,3 mln zł, resztą kosztów podzielili się beneficjenci.

Certyfikacja projektu w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu została zakończona w marcu 2010 r. Urząd spełnił wymagania normy ISO PN:EN 9001:2009 i po przeprowadzeniu auditu zewnętrznego otrzymał certyfikat. Audyt zewnętrzny został przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę.

Funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością pełni p. Agnieszka Matyjasik.

Inne podstrony Starostwa związane z ISO PN:EN 9001:2009:

Informacja
23.05.2017

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). informuję,

Ogłoszenie
15.05.2017

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Starosta Golubsko-Dobrzyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Dulsku, gm. Radomin

Informacja
05.04.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) informuję, że rozpatrywany jest wniosek OLKOP BIS Sp. z o. o., ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych  i roztopowych z terenu stacji paliw ...

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Portal Aktywna Wieś
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę